کارکنان بخش اداری

شهلا احمدی

  شهلا احمدی

کارشناس مشاور


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   ahmadi_sh_۲۰۰۰[at]yahoo.com

محبوبه الهامیان 

  محبوبه الهامیان

مستندساز و مسئول سایت


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   e.elhamian۱۹۸۸[at]gmail.com

راضیه دهخدا 

  راضیه دهخدا

پذیرش شعبه شماره یک


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   r.dehkhoda69[at]gmail.com

مرضیه دهخدا

  مرضیه دهخدا

پذیرش شعبه شماره دو


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره همراه

 •   05632221634

 •   m.dehkhoda69[at]gmail.com

نصرت رضائی

  نصرت رضائی

مددکار و مسئول کانون همیاران


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   nossratrezaei[at]gmail.com

هادی صمدیه

  هادی صمدیه

کارشناس مشاور و مسئول طرح ارتقا


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   hadisamadieh14[at]gmail.com

فاطمه علی آبادی

  فاطمه علی آبادی

واحد آموزش


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   fatemeh.aliabadi01[at]gmail.com

الهام مقدم

  الهام مقدم

کارشناس مشاور و مدیر داخلی شعبه شماره دو


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   Moghaddam.Elham[at]yahoo.com

فاطمه نادری

  فاطمه نادری

واحد پژوهش


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   fatemehnaderi04[at]gmail.com

تعداد بازدید:۳۲۴۳