ریاست

تعداد بازدید:۳۴۷۲
محسن خورشیدزاده

  محسن خورشیدزاده

  رییس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان


  •   استادیار

  •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

  •   گروه روانشناسی و مشاوره

  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶

  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶

  •   mkhorshid[at]birjand.ac.ir