واحد روان سنجی

تعداد بازدید:۱۷۱

ارزیابی روان­شناختی مراجعین مرکز از طریق آزمون های روان شناختی معتبر در این واحد صورت می­پذیرد.

لیست ابزارهای روان­شناختی بنا به تشخیص مشاوران مربوطه

ردیف

نام آزمون ها

نوع

(نرم افزار/ مداد کاغذی)

کاربری

 
 

1

یکی از  آزمون های الگوی CPT

مداد کاغذی

توانایی تمرکز

 

2

 آزمون حافظه وکسلر

مداد کاغذی

حافظه

 

3

نمادیابی  آزمون وکسلر

مداد کاغذی

سرعت پردازش

 

4

استدلال ماتریسی  آزمون وکسلر

مداد کاغذی

توانایی استدلال

 

5

آزمون برج لندن

مداد کاغذی

کارکردهای اجرایی

 

6

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس آور( اندلر پارکر) CISI

مداد کاغذی

مهارتهای مقابله با استرس

 

7

مقیاس کیفیت خواب پیتسبورگ (PSOI)

مداد کاغذی

کیفیت خواب

 

8

آزمون III- MCMI

نرم افزار

ارزیابی شخصیت

 

9

فرم بلند -2 MMPI

نرم افزار

ارزیابی شخصیت

 

10

آزمون افسردگی بک (BDI-II)

نرم افزار

آزمون های تشخیصی

 

11

آزمون اضطراب زونگ یا بک

مداد کاغذی

آزمون های تشخیصی

 

12

آزمون ارزیابی وسواس یل براون یا مادزلی

مداد کاغذی

آزمون های تشخیصی