واحد روان سنجی

تعداد بازدید:۱۱۵۰

ارزیابی روان­شناختی مراجعین مرکز از طریق آزمون های روان شناختی معتبر در این واحد صورت می­پذیرد.

لیست ابزارهای روان­شناختی بنا به تشخیص مشاوران مربوطه

ردیف

نام آزمون ها

نوع

(نرم افزار/ مداد کاغذی)

کاربری

 
 

1

یکی از  آزمون های الگوی CPT

مداد کاغذی

توانایی تمرکز

 

2

 آزمون حافظه وکسلر

مداد کاغذی

حافظه

 

3

نمادیابی  آزمون وکسلر

مداد کاغذی

سرعت پردازش

 

4

استدلال ماتریسی  آزمون وکسلر

مداد کاغذی

توانایی استدلال

 

5

آزمون برج لندن

مداد کاغذی

کارکردهای اجرایی

 

6

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس آور( اندلر پارکر) CISI

مداد کاغذی

مهارتهای مقابله با استرس

 

7

مقیاس کیفیت خواب پیتسبورگ (PSOI)

مداد کاغذی

کیفیت خواب

 

8

آزمون III- MCMI

نرم افزار

ارزیابی شخصیت

 

9

فرم بلند -2 MMPI

نرم افزار

ارزیابی شخصیت

 

10

آزمون افسردگی بک (BDI-II)

نرم افزار

آزمون های تشخیصی

 

11

آزمون اضطراب زونگ یا بک

مداد کاغذی

آزمون های تشخیصی

 

12

آزمون ارزیابی وسواس یل براون یا مادزلی

مداد کاغذی

آزمون های تشخیصی

 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۱