مشاوران

تعداد بازدید:۲۳۹۲
نصرت رضائی

  نصرت رضائی

  مددکار اجتماعی (ارشد روانشناسی تربیتی)


 •   چهارشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و درمان

 •   05632202066 05631025318

 •   nossratrezaei[at]gmail.com

نرگس صباغ گل

  نرگس صباغ گل

  مشاور(ارشد روانشناسی بالینی)


 •   دوشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و درمان

 •   05632202066 05631025318

 •   Narges.arman65[at]gmail.com

الهام مقدم

  الهام مقدم

  مشاور(ارشد روانشناسی بالینی)


 •   شنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و درمان

 •   05632202066 05631025318

 •   Moghaddam.Elham[at]yahoo.com

راضیه ملکوتی

  راضیه ملکوتی

  مشاور(ارشد روانشناسی تربیتی)


 •   یکشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و درمان

 •   05632202066 05631025318

 •   raziehmalakooti[at]gmail.com

سمانه موسوی

  سمانه موسوی

  مشاور(ارشد مشاور خانواده)


 •   یکشنبه و دوشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و درمان

 •   05632202066 05631025318

 •   Samaneh.moosavi_321[at]yahoo.com

هادی صمدیه

  هادی صمدیه

  مشاور(دکتری روانشناسی تربیتی)


 •   چهارشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و درمان

 •   05632202066 05631025318

 •   Hadisamadieh14[at]gmail.com