واحد اداری مالی

تعداد بازدید:۱۴۷۷

 در این واحد موارد مربوط به انجام امور مالی مرکز، تنظیم قراردادها، امور مربوط به پشتیبانی، دبیرخانه، پیگیری نامه ها، تهیه گزارشات و برگزاری جلسات صورت می پذیرد.

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۱