طرح بدیع (برنامه دانشگاه عاری از دخانیات)

تعداد بازدید:۱۴۳۷

پدیده سوء مصرف مواد به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی خاصه در میان نسل جوان توجه بسیاری از متخصصان و مسئولین سیاسی فرهنگی، تربیتی و آموزشی بسیاری از کشورها را به خود معطوف ساخته است.

درکشورایران به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی این موضوع پیچیدگی خاص خود رایافته است. لذا شناسایی و تبیین درست آن برای یافتن راه حلهای مناسب ضروری به نظر میرسد و اتخاذ برنامه های پیشگیرانه در مورد آنان از الویت بسیار برخوردار است.

برنامه پیشگیری از مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹5 تدوین و در برخی دانشگاه های کشور به صورت مقدماتی اجرا شد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۰