کارگروه بررسی موارد خاص

تعداد بازدید:۱۳۱۹

کمیسیون بررسی موارد خاص  که به اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آئین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که موارد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رأی نهایی صادر نماید.

تعریف موارد خاص:

 موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها در تحصیلشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و همه جانبه نیاز داشته باشد.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰