ثبت نام کارگاه های آموزشی

ثبت نام کارگاه های آموزشی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • نام پدر*
  4
 • نام دانشکده*
  علوم
  ریاضی و آمار
  مهندسی
  مهندسی برق و کامپیوتر
  ادبیات و علوم انسانی
  علوم ورزشی
  هنر
  علوم تربیتی و روانشناسی
  کشاورزی
  منابع طبیعی و محیط زیست
  5
 • مقطع تحصیلی*
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری تخصصی
  دکتری حرفه ای
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • نام کارگاه*در کدامین کارگاه قصد ثبت نام دارید؟
  8
 • شماره تماس*
  9
 • ایمیل جهت ارسال گواهی کارگاه*
  10