رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی

تعداد بازدید:۵۹۸۲
هادی صمدیه

  هادی صمدیه

  دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی


  •   ریاست مرکز مشاوره و توانمندسازی

  •   مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه بیرجند

  •   گروه روانشناسی و مشاوره

  •   05631025311

  •   05631025311

  •   hadisamadieh14[at]gmail.com

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۱