ارزیابی دوره های آموزشی

تعداد بازدید:۳۶۵۵

کارگاه های آموزشــی دوره هایی هســتند که معمولا با هدف های مشخص و از پیش تعیین شــده برای ایجــاد مهارت هایی در افراد طراحی می شــوند. ارزیابی کارگاه ها از دیدگاه شــرکت کنندگان و بررسی میزان رضایت مندی آنها می تواند بــه برگزارکنندگان کارگاه ها دیــدگاه بهتری دربارة نقاط قــوت و ضعف کار و درنتیجــه ارتقاى کیفیــت آنها در زمان ها و مکان های دیگــر ارائه کند.

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۹