آزمایشگاه محاسبات سنگین

 

  آزمایشگاه محاسبات سنگین


  •   غلامرضا مکتب داران (دکترای فیزیک ذرات بنیادی) و فاطمه ابراهیمی (دکترای فیزیک حالت جامد)

  •   دانشکده علوم -گروه فیزیک

  •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

  • ---> دانلود دستورالعمل آزمایشگاه محاسبات سنگین:

  •               (برای دریافت هر دستورالعمل روی نام آن کلیک کنید.)

  •   ---> نحوه اجرای برنامه ها

  •   ---> نحوه اتصال به خوشه محاسباتی

  •   ---> فرم تقاضای کاربری  

  •   056-32202301-272

  •   f_ebrahimi@birjand.ac.ir  gmaktabdaran@birjand.ac.ir

 

این آزمایشگاه، در سطح آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی کامپیوتری و محاسبات سنگین برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک مورد استفاده می باشد.

آخرین وضعیت کاری خوشه از طریق آدرس داخلی  http://saffron.birjand.ac.ir/ganglia قابل مشاهده است.

تعداد بازدید:۳۴۱۵