علایق پژوهشی اساتید دانشکده

تعداد بازدید:۱۴۴۲
دکتر محمد حسن الهی زاده

  دکتر محمد حسن الهی زاده

تاریخ تشیع، ائمه اطهار، تاریخ فرهنگی، ایرانن اسلامی، مباحث نظری تاریخ


 •   عضو هیات علمی گروه تاریخ

دکتر شیرزاد خزائی

  دکتر شیرزاد خزائی

تاریخ معاصر، تاریخ صفویه، تاریخ احزاب سیاسی


 •   عضو هیات علمی گروه تاریخ

دکتر مجتبی خلیفه

  دکتر مجتبی خلیفه

سده های میانه تاریخ ایران، ترکان، مغولان، خلیج فارس


 •   عضو هیات علمی گروه تاریخ

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

  دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

تاریخ محلی، تاریخ قاجار، پهلوی، تاریخ پزشکی


 •   عضو هیات علمی گروه تاریخ

علی نجف زاده

  علی نجف زاده

تاریخ ایران قبل از اسلام، تاریخ معاصر مشهد


 •   عضو هیات علمی گروه تاریخ

دکتر علیرضا اسلام

  دکتر علیرضا اسلام

روش تحقیق، جامعه شناسی تاریخی ایران، جامعه شناسی معرفت


 •   عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی

دکتر محمدباقر آخوندی

  دکتر محمدباقر آخوندی

روش تحقیق، مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی دین


 •   عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی

دکتر سید حسن قالیبافان

  دکتر سید حسن قالیبافان

نظریه های جامعه شناسی،جامعه شناسی توسعه


 •   عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی

دکتر محمد اسکندری ثانی 

  دکتر محمد اسکندری ثانی

برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، گردشگری، کارآفرینی شهری


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

  دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

آب و هواشناسی کاربردی، مخاطرات محیطی/اقلیمی، تغییرات اقلیمی و مدلسازی، سنجش از دور و GIS، اقلیم و شهر (تاب آوری و سازگاری)، روستاهای هوشمند کشاورزی و اقلیمی، گردشگری، انرژی های بادی و خورشیدی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر علی اشرفی

  دکتر علی اشرفی

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات منابع طبیعی-شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی دریاها، سنجنده های ابرطیفی و کاربرد آنها در مطالعات محیط زیست-جنگل-معدن و سکونتگاه های شهری و روستایی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر عمران راستی

  دکتر عمران راستی

جغرافیای سیاسی دریاها، جغرافیای انتخابات، ژئوپلیتیک، جغرافیای مرز


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر مفید شاطری

  دکتر مفید شاطری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی توسعه روستایی، مطالعات حوزه وقف، مطالعات جغرافیای تاریخی خراسان جنوب


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر محمود فال سلیمان

  دکتر محمود فال سلیمان

برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی عشایری، اقلیم شناسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر وحید کیانی

  دکتر وحید کیانی

سیاست خارجی ایران، ژئوپلیتیک مذهبی، جنوب غرب آسیا (خاورمیانه)، مرز و مدیریت مرز، روابط ایران و افغانستان


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر جواد میکانیکی

  دکتر جواد میکانیکی

اقتصاد روستایی، توسعه پایدار روستایی، کارآفرینی روستایی، روش شناسی و تحلیل های آماری، آمایش سرزمین


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر مهدی وفایی فرد

  دکتر مهدی وفایی فرد

برنامه ریزی شهری، بازآفرینی شهری


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   عضو هیات علمی گروه جغرافیا

دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

ادبیات تطبیقی، ترجمه ادبی، تاریخ ترجمه، فرهنگ در زبانهای باستانی

دکتر محمدرضا رضائیان

  دکتر محمدرضا رضائیان

مطالعات ترجمه، ارزشیابی ترجمه، آموزش ترجمه، پژوهش در مطالعات ترجمه، ویرایش ترجمه

دکتر کتایون زارعی طوسی

  دکتر کتایون زارعی طوسی

Muslim Immigrant and Diasporic/  Narratives , Postcolonial Studies/Women’s and Gender Studies/Affect Theory/ ادبیات مسلمانان مهاجر،  مطالعات پسا استعماری،  مطالعات زنان

دکتر جلیل اله فاروقی

  دکتر جلیل اله فاروقی

Discourse Analysis/Syntax/Machine Translation

دکتر محسن مبارکی

  دکتر محسن مبارکی

Language Teaching/Oral Translation/ Sociolinguistics

دکتر محمد امین ناصح

  دکتر محمد امین ناصح

گویش شناسی، ساختواژه، آواشناسی، واجشناسی

دکتر حسین نویدی نیا

  دکتر حسین نویدی نیا

Psycholinguistics/ Cognition and Translation/Language Teacher Education and Evaluation/ Translation in Language Teaching

دکتر احمد بخشی

  دکتر احمد بخشی

مطالعات افریقا، افغانستان، مطالعات منطقه ای، سیاست خارجی ایران


دکتر سمیه حمیدی

  دکتر سمیه حمیدی

جامعه شناسی، روش تحقیق، جنبش های اسلامی


مسلم خسروی زارگز

  مسلم خسروی زارگز

انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی، مطالعات بومی


دکتر حسین فرزانه پور

  دکتر حسین فرزانه پور

اندیشه سیاسی اسلام وغرب – انقلاب اسلامی – حقوق اساسی


پیمان زنگنه

  پیمان زنگنه

اندیشه سیاسی در اسلام، جنبش هاس اسلامی معاصر، مسائل ایران


آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۰