استادان بازنشسته

تعداد بازدید:۶۹۴۴
دکتر عبدالرحیم حقدادی

  دکتر عبدالرحیم حقدادی

  بازنشستگی 1401- هیات علمی گروه زبان انگلیسی


  •   استادیار

دکتر محسن مبارکی

  دکتر محسن مبارکی

  بازنشستگی 1400- هیات علمی گروه زبان انگلیسی


  •   دانشیار

دکتر مرادعلی واعظی

  دکتر مرادعلی واعظی

  بازنشستگی 1400- هیات علمی گروه ادبیات فارسی


  •   استادیار

دکتر عمران راستی

  دکتر عمران راستی (مرحوم)

  فوت و بازنشستگی 1398- هیات علمی گروه جغرافیا


  •   استادیار

دکتر سید محمد حسین قریشی

  دکتر سید محمد حسین قریشی

  بازنشستگی 1395- هیات علمی گروه زبان انگلیسی


  •   دانشیار

دکتر محمد حسینایی

  دکتر محمد حسینایی

  بازنشستگی 1395- هیات علمی گروه ادبیات فارسی


  •   استادیار

خانم ویدا نوشین فر

  خانم ویدا نوشین فر

  بازنشستگی 1394- هیات علمی گروه زبان انگلیسی


  •   مربی

دکتر محمد علی طاهری بجد

  دکتر محمد علی طاهری بجد

  بازنشستگی 1393- هیات علمی گروه حقوق


  •   استادیار

دکتر سید حسین رئیس السادات

  دکتر سید حسین رئیس السادات

  بازنشستگی 1392- هیات علمی گروه تاریخ


  •   استادیار

مرحوم آقای سید حسن کاظمی

  آقای سید حسن کاظمی (مرحوم)

  بازنشستگی 1388- هیات علمی گروه ادبیات فارسی


  •   مربی

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲