کارگاه GIS

تعداد بازدید:۱۱۸۴

کارگاه GIS به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند منتقل شده است.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۰