فرایندهای پژوهشی دانشکده

فرمموضوع
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543230897-.pdfآیین نامه انتشارات دانشگاه
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543230819-.pdfآیین نامه امتیاز دهی به کتاب
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543231277-.pdfشیوه نامه تدوین و نگارش کتاب
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543231423-.pdfقرارداد چاپ کتاب با سرمایه انتشارات دانشگاه
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543294965-pdf-1-.pdfگردش کار تالیف و ترجمه کتاب
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543294790-.pdfگردش کار چاپ کتب تالیفی توسط انتشارات دانشگاه
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543294890-.pdfگردش کار چاپ کتب ترجمه توسط انتشارات دانشگاه
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543230951-.pdfآیین نامه تصویب طرح های داخلی دانشگاه
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543295033-.pdfگردش کار طرح های پژوهشی داخلی
http://birjand.ac.ir/file/download/page/1543231121-.docxراهنمای تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۸